Ilsjeler ved Sykehuset Telemark

Bli kjent med MS-sykepleier Kristin Øygarden

Til tross for at nasjonale retningslinjer, som er godt etablert og brukt innen ulike terapiområder for å ivareta pasientenes interesser og for å begrense nasjonale forskjeller i behandlingstilbud, er enhver nevrologisk avdeling avhengig av ildsjeler. Vi har møtt en av flere. I denne artikkelen vil dere blir bedre kjent med sykepleier Kristin Øygarden, som jobber på nevrologisk avdeling ved Sykehuset Telemark.

Kristin Øygarden tok sykepleierutdannelsen som 23-åring. I motsetning til de fleste av sine studievenner skulle hun ikke gå videre til jordmorutdannelsen. Kristin valgte sykepleien av praktiske grunner. Det var begrensede studiemuligheter i Grenland i 2004, og Kristin ønsket seg en variert arbeidshverdag med praktisk og klinisk arbeid.  At det skulle bli starten på et glødende engasjement for MS-pasientene kunne ingen forutse.

MS-pasientene ved Sykehuset Telemark

Kristin mener at grunnen til at så mange MS-pasienter i Telemark er fornøyde med helsetilbudet er at alle yrkesgruppene ved nevrologisk poliklinikk er opptatt av å se hvert enkelt individ, og ikke en pasientgruppe.

– Man må se og anerkjenne at sykdommen rammer pasientene forskjellig. Det er ikke alltid at funn på MR samsvarer med symptomer og hvordan pasienten har det. Og man må ta hensyn til pasientens livsfaser, sier Kristin.

Tilgjengelighet

Det er ikke så lett å standarisere oppfølging og behandling av multippel sklerose (MS).

– Det handler om å bli kjent med personene bak MS-sykdommen, mener Kristin. Hun kjenner pasientene sine godt, og så langt det lar seg gjøre ønsker hun å være tilgjengelig – selv utenom arbeidstiden. Hun kjenner pasientens evne til mestring, smerteterskel, fysisk og psykisk reaksjon på behandlingen og ønsker derfor å være tilgjengelig på telefon. Om pasienten legges inn på sengepost når Kristin ikke er på jobb, kan hennes kjennskap til pasientens sykdoms- og behandlingforløp være nyttig og kun en telefonsamtale unna.

Hun er tilgjengelig med glede.

Nevrologisk poliklinikk

En annen viktig grunn til at pasientene føler seg ivaretatt ved Sykehuset Telemark er en godt organisert poliklinikk.
Tirsdager er fast MS-dag. Det er to dedikerte MS-leger og to like dedikerte MS-sykepleiere; Torunn Listaul og Kristin Øygarden. I tillegg er det to sykepleiere som har det fulle ansvar for pasientene som får infusjonsbehandling.

På denne dagen samles hele teamet til faglunsj. Her diskuteres ulike pasienter, hvordan de har det, hva som tilbys den aktuelle pasienten og om man eventuelt kan tilby noe annet. Kristin kan fortelle at Sykehuset i Telemark er opptatt av å være innovative. De ønsker tidlig å adaptere nye behandlingsmetoder. I tillegg har Sykehuset i Telemark lenge ment at paientens sykdomsforløp vil bedres dersom man er mer «aggressiv» med MS-behandlingen.

Prosjekt høyeffektiv MS behandling

Kristin kan fortelle at hun har en drøm om å starte et prosjekt. Prosjektet skal se på om høyeffektiv MS behandling kan ha noe å si på de kognitive utfordringene til MS-pasienten. Det er ønskelig at sykepleier, lege og ergoterapeut deltar i prosjektet.

De usynlige MS symptomene

Kristin spør seg selv; Hva er sykdomsfrihet? Og hva er grunnen til at så mange unge pasienter ikke klarer å stå i jobb eller å fullføre utdanning? Dette til tross for at de ut fra screening og tilgjengelige parametre skal ha lite symptomer på MS.

Kristin er opptatt av de usynlige MS symptomene. Blant annet fatigue. Hun sier at mange av MS-pasientene ved Sykehuset Telemark er rammet av utmattethet, og at det er et symptom på MS som ikke møter like mye forståelse som andre symptomer. For å øke forståelsen for fatigue blant de pårørende ønsker Kristin at disse blir involvert i behandling og oppfølging. De er når som helst hjertelig velkommen til poliklinikken. I tillegg er et dagskurs for nydiagnostiserte på Kysthospitalet dedikert til de pårørende.

 

Det er 434 MS-pasienter i Telemark av et innbyggertall på 170 000.
Alle disse pasientene får jevnlig oppfølging og ca. 55% står på behandling.
(Rapportuttrekk fra elektronisk pasientjournal ved Heidi Øyen Flemmen, nevrolog ved Sykehuset Telemark)

Aktuelt